Усети разликата

РАБОТИМ С ПОЧЕРК

Hello!

Добре дошъл във виртуалния дом на студио за архитектура и дизайн Почерк.

 

Ние даваме най-доброто от себе си, вдъхновяваме се от всяко предизвикателство и намираме оптималното решение.

Работим мотивирано, енергично, отговорно и компетентно, отдадени на конкретната задача.

Получаваш нещо индивидуално, точно като теб.

Всичко, от което имаш нужда
Проектираме
НИСКО-ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ

construction management

интериорен дизайн

УНИКАЛЕН
СЛУШАМЕ

за да  разберем какво точно искаш

ПРОУЧВАMЕ

и изготвяме концепция 

ПРOЕКТИРАМЕ

качествено и с почерк

АВТОРСКИ НАДЗОР

контолираме строителния процес

ВМЕСТО ВАС

въвеждаме в екплоатация

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-1249
„Създаване на студио за архитектура и дизайн Почерк“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият уеб сайт е осъществен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Почерк ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието му и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!